Saturday, December 7, 2013

Onion ko urdu me kya bola jata hai Nawaz Sharif Bhool gaye